SIBIBrûkersnamme:

Wachtwurd:Frije syktermen

Titel

Auteur

Tydskrift

ISSN

ISBNLidwurd

Titel

Auteur

Tydskrift

Ympressum

Rige

Level

Annotaasje titel

Annotaasje ferfolch

Konferinsje

Type dokumint

Opmerkingen

Korporaasje

Rûlaasje

Fakgroep

Meiwurker

Bestelfoarm

Namme

Strjitte/postbus en nûmer

Postkoade, wenplak

Lân

Kontaktpers. en tillefoannr.

Bysûnder abonnemint

Ruiloerienkomst; ruilobjekten

Brûklien

Skinker

BRS tagongsnr.

Datum fan ynfier

Edysje

Nûmer

Kollaasje

Jiergong

Jier fan publ.

ISSN

ISBN

Haadwurd

Untfangst lêste nr.

Sinjatuer1

Sinjatuer2

Sinjatuer3

Sinjatuer4

Sinjatuer5

Sinjatuer6

Sinjatuer7

Sinjatuer8

Ynskriuwdatum

Status

Klantnûmer

Tillefoannûmer

Lêste betelling

Priis

Gironûmer

Lidwurd

Titel

Auteur

Tydskrift

Ympressum

Rige

Level

Annotaasje titel

Annotaasje ferfolch

Konferinsje

Type dokumint

Opmerkingen

Korporaasje

Rûlaasje

Fakgroep

Meiwurker

Bestelfoarm

Namme

Strjitte/postbus en nûmer

Postkoade, wenplak

Lân

Kontaktpers. en tillefoannr.

Bysûnder abonnemint

Ruiloerienkomst; ruilobjekten

Brûklien

Skinker

BRS tagongsnr.

Datum fan ynfier

Edysje

Nûmer

Kollaasje

Jiergong

Jier fan publ.

ISSN

ISBN

Haadwurd

Untfangst lêste nr.

Sinjatuer1

Sinjatuer2

Sinjatuer3

Sinjatuer4

Sinjatuer5

Sinjatuer6

Sinjatuer7

Sinjatuer8

Ynskriuwdatum

Status

Klantnûmer

Tillefoannûmer

Lêste betelling

Priis

Gironûmer