Twadde Konferinsje Fryske Geasteswittenskippen | Akademydei 2022

Understeand kinne jo jo oanmelde foar ien of beide gearkomsten.
Onderstaand kunt u zich aanmelden voor één of beide bijeenkomsten.

Middeisprogramma - Twadde Konferinsje Fryske Geasteswittenskippen (tongersdei 15 septimber)
Middagprogramma - Tweede Conferentie Friese Geesteswetenschappen (donderdag 15 september)

Ik meld my oan foar it middeisprogramma | ik meld mij aan voor het middagprogramma


  1. komt mei my mei/komt met mij mee.

Akademydei (freed 16 septimber)

Ik meld my oan foar de | ik meld mij aan voor de Akademydei 2022


  1. komt mei my mei/komt met mij mee.

By beide gearkomsten kinne foto's of fideo-opnames makke wurde foar algemiene publisiteit. | Bij beide bijeenkomsten kunnen foto's of video-opnames worden gemaakt voor algemene publiciteit.