Akademydei 2021

Opjefte foar de Akademydei op 10 septimber is net mear mooglik.

Ik meld my oan foar de Akademydei 2021 – freed 10 septimber


  1. komt mei my mei/komt met mij mee.

    By de Akademydei kinne foto’s of fideo-opnames makke wurde foar algemiene publisiteit. / Bij de Akademydei kunnen foto’s of video-opnames worden gemaakt voor algemene publiciteit.