Lêzing Simon Coupland - 'Op syk nei de Fikingen yn Europa - it muntbewiis'
Lezing Simon Coupland - 'Op zoek naar de Vikingen in Europa - het muntbewijs'

Tiisdei 21 juny 2022, jûns om 19.30 oere | Dinsdag 21 juny 2022, ’s avonds om 19.30 uur

Oantal persoanen / aantal personen: