Hjirby bestel ik de oraasje fan / Hierbij bestel ik de oratie van Hans Van de Velde It fertutearzjen fan it Frysk (De verwaarlozing van het Fries).

Ik krij graach / Ik ontvang graach [x] tal eksimpla(a)r(en)/aantal exempla(a)r(en):*