Frisian Humanities

14 - 16 septimber 2022, Ljouwert / 14 - 16 September 2022, Leeuwarden (NL)Wolkom! / Welcome!

Jo binne fan herte wolkom op it twadde Frisian Humanities kongres yn Ljouwert!

You are welcome to the 2nd Conference on Frisian Humanities in Leeuwarden/ Ljouwert!Persoanlik / Personal

Wolle jo dit formulier ynfolje? De fjilden mei in asterisk (*) binne ferplicht.
Jo foarnamme + folsleine efternamme + affiliaasje sette wy op jo nammekaartsje tidens it kongres. Wolle jo dat oars, lit ús dat dan witte fia info@frisianhumanities.frl.

Please complete this form. The fields marked with an asterisk (*) are required.
Your name on the conference name badge will be your first name + full surname + affiliation. Should you want it differently, please let us know via info@frisianhumanities.frl.
Ticket

Alle dagen / All days

In ticket foar de 2e Konferinsje fan de Fryske Geesteswittenskippen is jildich foar de hiele konferinsje (14, 15 en 16 septimber 2022), en is ynklusyf drankjes en lunches oerdeis.

A ticket for the 2nd Conference on Frisian Humanities is valid for the entire conference (14, 15 and 16 September 2022), and includes drinks and lunches during daytime.

* Foar foltiidstudinten biede wy in spesjaal koartingstaryf.
* We offer a special discount rate for full-time students.


Ien dei / One day

As jo beslute mar ien dei te kommen, is dat ek mooglik.
If you decide to join us for just one day, that is also possible.* Foar foltiidstudinten biede wy in spesjaal koartingstaryf.
* We offer a special discount rate for full-time students.Dieetwinsken / Dietary requestAkademydei 2022

Komme jo op freedtemiddei ek nei de Akademydei (deselde lokaasje)? Dat is de jiergearkomste fan de Fryske Akademy, mei in ferskaat oan lêzings en ûndersykspresintaasjes. De fiertaal is Frysk.

Will you also come to the Akademydei on Friday afternoon (same location)? That is the annual meeting of the Fryske Akademy, with various lectures and research presentations. The main language is Frisian.Bewiis fan oanwêzigens / Proof of Attendance

Hawwe jo in Bewiis fan Oanwêzigens nedich foar jo wurkjouwer?

Do you need a Proof of Attendance for your employer?Betelling / Payment

Selektearje de betelmetoade. Neidat jo op 'Trochgean' klikt hawwe, wurde jo trochferwiisd nei de befeilige bankomjouwing fan de Fryske Akademy (Cooperatieve Rabobank U.A. [NL]) om de betelling fia Rabo OmniKassa definityf te meitsjen.

Select the payment method. After you have clicked on 'Continue', you will be redirected to the secure banking environment of the Fryske Akademy (Cooperatieve Rabobank U.A. [NL]) to finalise the payment via Rabo OmniKassa.