logo

Betelside stipers/betaalpagina donateurs

Nei it ynfoljen wurde jo omlaat nei: / Na het invullen wordt u omgeleid naar:
Rabo OmniKassa (Cooperatieve Rabobank U.A. [NL])

Ik bin stiper fan de Fryske Akademy en / Ik ben donateur van de Fryske Akademy en*:
Betelmetoade / betaalmethode*: